ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Femina Fortis Sportegyesület – Adatkezelési tájékoztató – egyesületi tagok számára

1. Adatkezelő
Femina Fortis Sportegyesület, telephely: 1036 Budapest, Bécsi út 85.
Képviseli: Bányai Katalin elnök
Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: [email protected]
A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.
Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az
Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a
változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

2. Adatkezelés célja
2.1 Külső marketing – Utcai interjúk során a lehetséges vendégek megszólítása, és meghívása
ingyenes edzés bemutatóra és személyes konzultációra.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás , Adatkezelés tervezett határideje: 3 hó. Visszavonás, vagy
Konzultáción történő megjelenés
A kezelt adatok köre:
– Név,
– telefon ,
– e-mail cím.

2.2 Klubtagság gyarapítása hirdetés útján – Hirdetésre jelentkezők személyes adatainak
kezelése és meghívása ingyenes edzés bemutatóra.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a klubtagság közvetlen gyarapítása.
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig vagy a jogos érdek megszűnéséig
A kezelt adatok köre:
– Név,
– telefon ,
– e-mail cím.

2.3 Adatok kezelése a személyes konzultáció során – Személyes konzultáció alkalmával
megadott adatok kezelése a taggá váláshoz, és az edzéstervek meghatározásához.
Adatkezelés jogalapja: Kifejezett hozzájárulás, Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonás, vagy
sikertelen Konzultáció
A kezelt adatok köre:
– Név,
– telefon,
– e-mail cím,
– testsúly, magasság, testzsir-százalék, körméretek,
– testedzéssel kapcsolatos egészségi állapot

2.4 Egyesületi taggá válás – Egyesületi taggá váláshoz szükséges személyes adatok tárolása.
Adatkezelés jogalapja: Tagfelvételi kérelem és tagsági megállapodás, Adatkezelés tervezett
határideje: Ptk. alapján
A kezelt adatok köre:
– Név, cím
– telefon,
– e-mail cím,
– testsúly, magasság, testzsír-százalék, körméretek,
– testedzéssel kapcsolatos egészségi állapot
– fénykép,
– aláírás
– bankkártya adatok (külön hozzájárulás alapján, nem kötelező)

2.5 Az egyesületi tagok azonosítása. – Az egyesületi tagokhoz azonosító klubkártya van
rendelve.
Adatkezelés jogalapja: Tagsági megállapodás, Adatkezelés tervezett határideje: Ptk. alapján
A kezelt adatok köre:
– Név,
– vonalkód.

2.6 Ajánlás – Egyesületi tagok által ajánlott leendő tagok személyes adatainak a kezelése és
meghívása ingyenes edzés bemutatóra.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek, a klubtagság közvetlen gyarapítása. Kapcsolatfelvétel,
személyes konzultációra történő meghíváshoz. Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozás, vagy
sikertelen személyes konzultáció.
A kezelt adatok köre:
– Név,
– telefonszám.

2.7 Vészhelyzet esetén értesítés – Vészhelyzet esetén értesítendők személyes adatainak a
kezelés
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Esetleges balaeset vagy rosszullét esetén történő értestés.
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig.
A kezelt adatok köre:
– Név, telefon szám.

2.8 Utazási kártya kibocsátása – Utazási kártyán átadott személyes adatok.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – A tagok más klubok közti átjárhatóságának nyílvántartása.
Adatkezelés tervezett határideje: Tagsági fordulónap.
A kezelt adatok köre:
– Név, vonalkód.

Femina Fortis Sportegyesület – Adatkezelési tájékoztató – egyesületi tagok számára

Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Oldal: 3 / 7

2.9 Más klubok tagjainak fogadása – Utazási kártyán kapott személyes adatok.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – A tagok klubok közti átjárhatóságának nyílvántartása.
Adatkezelés tervezett határideje: Tagsági fordulónap.
A kezelt adatok köre:
– Név, cím,
– telefonszám,
– egészségi állapot,
– vonalkód.

2.10
Számviteli bizonylatok könyvelése – Egyesületi tagoknak kiállított bizonylatok
kiegyenlítésével kapcsolatos információk könyvelése.
Adatkezelés jogalapja: Törvényi, Adatkezelés tervezett határideje: Számviteli tv. alapján.
A kezelt adatok köre:
– Név, cím,
– bankkártya szám,
– bankszámla szám,
– SZÉP kártya száma,
– e-mail cím (távoli nyomtatáshoz)

2.11 Bankkártyás fizetési bizonylat kezelése
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – bankkártya szolgáltatóval történő elszámolás
A kezelt adatok köre:
 Aláírás.
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig, vagy a kapcsolódó számviteli bizonylat törvényi
tárolásának vége.

2.12 SZÉPkártyás fizetési bizonylat kezelése
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – SZÉPkártya szolgáltatóval történő elszámolás
– Aláírás.
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig, vagy a kapcsolódó számviteli bizonylat törvényi
tárolásának vége.

2.13 Postakezelés
Az egyesület működésével kapcsolatos postázáshoz kapcsolódó bizonylatok kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait
nyilvántartani. Adatkezelés tervezett határideje: Számviteli tv. szerint.
A kezelt adatok köre:
– Név,
– cím.

Femina Fortis Sportegyesület – Adatkezelési tájékoztató – egyesületi tagok számára

Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24

2.14 Panaszkönyv kezelés – Az egyesület által üzemeltetett klubban lévő panaszkönyvhöz
tartozó adatkezelés.
Adatkezelés jogalapja: Törvényi, Adatkezelés tervezett határideje: Fogyasztóvédelmi tv. szerint.
A kezelt adatok köre:
– Név,
– cím,
– telefonszám,
– e-mail cím,
– aláírás.
GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés – Adatok kezelése, adatátadási nyilvántartás,
adatvédelmi incidensek, Érintetti igények kérdések
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség
• Név
• Adatvédelmi azonosító
• Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma
• Érintetti kérelem eredménye
• Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a tagsági megállapodás meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő
Adatkezelés tervezett határideje: törvényi kötelezettség

3. Érintettek köre
Az adatkezelővel egyesületi tagsági viszonyban álló magánszemélyek, vagy az Adatkezelőhöz
bármely csatornán jelentkezők, akik jelentkezésüket az Adatkezelő számára eljuttatják vagy az
Adatkezelő munkatársainak átadják.

4. Gyermekek
A szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak. A 16. életévét be nem töltött gyermek
személyes adatait kizárólag törvényi előírás miatt, és az érintett szülő hozzájárulásával kezeljük
Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy a fentiektől eltérő céllal 16 év alatti gyermektől személyes
adatokat gyűjtöttünk be, a lehető legrövidebb idő alatt megtesszük az adatok törléséhez szükséges
lépéseket.

5. Az adatkezelés időtartama
• Törvényi megfelelés esetén a számviteli törvényben vagy a fogyasztóvédelmi törvényben
meghatározott tárolási idő.
• Tagsági megállapodás esetén: a ptk-ban meghatározott tárolási idő.
• Hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
• Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás
Az adatkezelő az adatkezelés során a vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az
adatokat.

7. Kötelezően megadandó adatok köre

Femina Fortis Sportegyesület – Adatkezelési tájékoztató – egyesületi tagok számára

Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Oldal: 5 / 7
Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön
nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás
kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

8. Adatmegadás elmaradásának következménye
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: A kapcsolatfelvétel meghiúsulása

9. Az adatok megismerésére jogosultak köre
A megismert adatokat az adatkezelő a 5.pontban megjelölt címzett(ek) kivételével harmadik félnek
nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt
kollégái ismerhetik meg.

10. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás
Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön az érintett hozzájárulásával történik.

11. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM
továbbítja.

12. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben
kezeli.
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az
Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:
• az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
• csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat
elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely
minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
• az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói
szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
• gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.
Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az
Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése,
elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az
Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó
illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.
Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok
megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek
által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.
Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett
adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

13. Az érintettek jogai

Femina Fortis Sportegyesület – Adatkezelési tájékoztató – egyesületi tagok számára

Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Oldal: 6 / 7
Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,
• kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
• kérheti adatainak helyesbítését,
• tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
• kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,
Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az 1. Pontban megjelölt
kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.
• kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy
hozzájáruláson alapul és az adatkezelő automatizált eljárás keretében kezeli.
• rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról
Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a
jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással
ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

13.1 A tájékoztatás költsége
Az adatkezelő az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen
biztosítja.
Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez
idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.
 Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint
óradíj.
 A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és
postázási költsége.

13.2 Tájékoztatás megtagadása
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy az
adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja
a tájékoztatási kérelmet.
Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő megtagadhatja a
kérelem alapján történő intézkedést, ha
 egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti
jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

13.3 Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy
közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

14. Kapcsolódó jogszabályok

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
• a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Kezelt személyes adatok köre, célja:
• a felhasználó neve, „Név”- aki az üzenetet írja- célja a kapcsolatfelvétel és azonosítás.
• telefonszám – célja a kapcsolatfelvétel, tájékoztató küldése.
• email – célja a kapcsolatfelvétel telefonon.

Az adatkezelés időtartama:
A megbízóval kötött szerződés esetén a szerződés fennállásáig, de maximum a számviteli törvény szerint előírt 8 évig (Szt. 169.§ iratmegőrzési idő).
Egyes személyes adatok esetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Adatfeldolgozók:

Tárhely szolgáltató:

Név: DEVBOX Kft.
Székhely: 7054 Tengelic, Rákóczi u. 9.
Cégjegyzékszám: 17-09-010568
A bejegyző bíróság megnevezése: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25170605-2-17
Központi telefonszám: +36 20 420 6782
Központi e-mail: [email protected]

Weboldal üzemeltetője:

Flybuilt Studio
Vedres Tamás EV.
Adószám: 68421162-1-43
Telefon: +36 30 424 5394

Hírdetéskezelők:
Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Google Information Technology Services Limited Liability Company, Google Ltd.
• Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
• Cégjegyzékszám: 01-09-861726
• Adószám: 13561677-2-41

Facebook Ireland Limited
• Address: 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland
• Company Registration Number: 462932
• www.facebook.com
• Contact phone number + 353 1 5530588

Mik a cookie-k?
Mint minden weboldal a fittkor.hu is használ sütiket.
A cookie, vagyis süti egy olyan fájl, (egy adatsor,) amit a weboldal látogatójának számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén hozhat létre a weboldalt megjelenítő program. A cookie-t a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a szervernek. A sütik kizárólag anonim adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.

Az Adatvédelmi tájékoztató közzététele
Jelen Adatvédelmi tájékoztató változásait a Honlapon tesszük közzé. Mindig az aktuális Adatvédelmi tájékoztat alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a Felhasználó regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi Adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.

Kapcsolat:
Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen Adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy szeretné a fentiek szerint adatai törlését kezdeményezni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségen: [email protected]

2024.05.21.

Femina Fortis Sportegyesület – Adatkezelési tájékoztató – egyesületi tagok számára

1. Adatkezelő
Femina Fortis Sportegyesület, telephely: 1036 Budapest, Bécsi út 85.
Képviseli: Bányai Katalin elnök
Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: [email protected]
A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.
Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az
Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a
változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

2. Adatkezelés célja
2.1 Külső marketing – Utcai interjúk során a lehetséges vendégek megszólítása, és meghívása
ingyenes edzés bemutatóra és személyes konzultációra.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás , Adatkezelés tervezett határideje: 3 hó. Visszavonás, vagy
Konzultáción történő megjelenés
A kezelt adatok köre:
 Név,
 telefon ,
 e-mail cím.

2.2 Klubtagság gyarapítása hirdetés útján – Hirdetésre jelentkezők személyes adatainak
kezelése és meghívása ingyenes edzés bemutatóra.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a klubtagság közvetlen gyarapítása.
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig vagy a jogos érdek megszűnéséig
A kezelt adatok köre:
 Név,
 telefon ,
 e-mail cím.

2.3 Adatok kezelése a személyes konzultáció során – Személyes konzultáció alkalmával
megadott adatok kezelése a taggá váláshoz, és az edzéstervek meghatározásához.
Adatkezelés jogalapja: Kifejezett hozzájárulás, Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonás, vagy
sikertelen Konzultáció
A kezelt adatok köre:
 Név,
 telefon,
 e-mail cím,
 testsúly, magasság, testzsir-százalék, körméretek,
 testedzéssel kapcsolatos egészségi állapot

2.4 Egyesületi taggá válás – Egyesületi taggá váláshoz szükséges személyes adatok tárolása.
Adatkezelés jogalapja: Tagfelvételi kérelem és tagsági megállapodás, Adatkezelés tervezett
határideje: Ptk. alapján
A kezelt adatok köre:
 Név, cím
 telefon,
 e-mail cím,
 testsúly, magasság, testzsír-százalék, körméretek,
 testedzéssel kapcsolatos egészségi állapot
 fénykép,
 aláírás
 bankkártya adatok (külön hozzájárulás alapján, nem kötelező)

2.5 Az egyesületi tagok azonosítása. – Az egyesületi tagokhoz azonosító klubkártya van
rendelve.
Adatkezelés jogalapja: Tagsági megállapodás, Adatkezelés tervezett határideje: Ptk. alapján
A kezelt adatok köre:
 Név,
 vonalkód.

2.6 Ajánlás – Egyesületi tagok által ajánlott leendő tagok személyes adatainak a kezelése és
meghívása ingyenes edzés bemutatóra.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek, a klubtagság közvetlen gyarapítása. Kapcsolatfelvétel,
személyes konzultációra történő meghíváshoz. Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozás, vagy
sikertelen személyes konzultáció.
A kezelt adatok köre:
 Név,
 telefonszám.

2.7 Vészhelyzet esetén értesítés – Vészhelyzet esetén értesítendők személyes adatainak a
kezelés
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Esetleges balaeset vagy rosszullét esetén történő értestés.
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig.
A kezelt adatok köre:
 Név, telefon szám.

2.8 Utazási kártya kibocsátása – Utazási kártyán átadott személyes adatok.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – A tagok más klubok közti átjárhatóságának nyílvántartása.
Adatkezelés tervezett határideje: Tagsági fordulónap.
A kezelt adatok köre:
 Név, vonalkód.

Femina Fortis Sportegyesület – Adatkezelési tájékoztató – egyesületi tagok számára

Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Oldal: 3 / 7

2.9 Más klubok tagjainak fogadása – Utazási kártyán kapott személyes adatok.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – A tagok klubok közti átjárhatóságának nyílvántartása.
Adatkezelés tervezett határideje: Tagsági fordulónap.
A kezelt adatok köre:
 Név, cím,
 telefonszám,
 egészségi állapot,
 vonalkód.

2.10
Számviteli bizonylatok könyvelése – Egyesületi tagoknak kiállított bizonylatok
kiegyenlítésével kapcsolatos információk könyvelése.
Adatkezelés jogalapja: Törvényi, Adatkezelés tervezett határideje: Számviteli tv. alapján.
A kezelt adatok köre:
 Név, cím,
 bankkártya szám,
 bankszámla szám,
 SZÉP kártya száma,
 e-mail cím (távoli nyomtatáshoz)

2.11 Bankkártyás fizetési bizonylat kezelése
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – bankkártya szolgáltatóval történő elszámolás
A kezelt adatok köre:
 Aláírás.
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig, vagy a kapcsolódó számviteli bizonylat törvényi
tárolásának vége.

2.12 SZÉPkártyás fizetési bizonylat kezelése
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – SZÉPkártya szolgáltatóval történő elszámolás
A kezelt adatok köre:
 Aláírás.
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig, vagy a kapcsolódó számviteli bizonylat törvényi
tárolásának vége.

2.13 Postakezelés
Az egyesület működésével kapcsolatos postázáshoz kapcsolódó bizonylatok kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait
nyilvántartani. Adatkezelés tervezett határideje: Számviteli tv. szerint.
A kezelt adatok köre:
 Név,
 cím.

Femina Fortis Sportegyesület – Adatkezelési tájékoztató – egyesületi tagok számára

Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Oldal: 4 / 7

2.14 Panaszkönyv kezelés – Az egyesület által üzemeltetett klubban lévő panaszkönyvhöz
tartozó adatkezelés.
Adatkezelés jogalapja: Törvényi, Adatkezelés tervezett határideje: Fogyasztóvédelmi tv. szerint.
A kezelt adatok köre:
 Név,
 cím,
 telefonszám,
 e-mail cím,
 aláírás.
GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés – Adatok kezelése, adatátadási nyilvántartás,
adatvédelmi incidensek, Érintetti igények kérdések
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség
• Név
• Adatvédelmi azonosító
• Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma
• Érintetti kérelem eredménye
• Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a tagsági megállapodás meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő
Adatkezelés tervezett határideje: törvényi kötelezettség

3. Érintettek köre
Az adatkezelővel egyesületi tagsági viszonyban álló magánszemélyek, vagy az Adatkezelőhöz
bármely csatornán jelentkezők, akik jelentkezésüket az Adatkezelő számára eljuttatják vagy az
Adatkezelő munkatársainak átadják.

4. Gyermekek
A szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak. A 16. életévét be nem töltött gyermek
személyes adatait kizárólag törvényi előírás miatt, és az érintett szülő hozzájárulásával kezeljük
Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy a fentiektől eltérő céllal 16 év alatti gyermektől személyes
adatokat gyűjtöttünk be, a lehető legrövidebb idő alatt megtesszük az adatok törléséhez szükséges
lépéseket.

5. Az adatkezelés időtartama
• Törvényi megfelelés esetén a számviteli törvényben vagy a fogyasztóvédelmi törvényben
meghatározott tárolási idő.
• Tagsági megállapodás esetén: a ptk-ban meghatározott tárolási idő.
• Hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
• Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás
Az adatkezelő az adatkezelés során a vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az
adatokat.

7. Kötelezően megadandó adatok köre

Femina Fortis Sportegyesület – Adatkezelési tájékoztató – egyesületi tagok számára

Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Oldal: 5 / 7
Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön
nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás
kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

8. Adatmegadás elmaradásának következménye
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: A kapcsolatfelvétel meghiúsulása

9. Az adatok megismerésére jogosultak köre
A megismert adatokat az adatkezelő a 5.pontban megjelölt címzett(ek) kivételével harmadik félnek
nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt
kollégái ismerhetik meg.

10. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás
Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön az érintett hozzájárulásával történik.

11. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM
továbbítja.

12. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben
kezeli.
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az
Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:
• az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
• csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat
elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely
minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
• az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói
szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
• gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.
Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az
Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése,
elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az
Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó
illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.
Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok
megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek
által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.
Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett
adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

13. Az érintettek jogai

Femina Fortis Sportegyesület – Adatkezelési tájékoztató – egyesületi tagok számára

Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Oldal: 6 / 7
Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,
• kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
• kérheti adatainak helyesbítését,
• tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
• kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,
Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az 1. Pontban megjelölt
kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.
• kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy
hozzájáruláson alapul és az adatkezelő automatizált eljárás keretében kezeli.
• rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról
Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a
jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással
ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

13.1 A tájékoztatás költsége
Az adatkezelő az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen
biztosítja.
Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez
idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.
 Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint
óradíj.
 A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és
postázási költsége.

13.2 Tájékoztatás megtagadása
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy az
adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja
a tájékoztatási kérelmet.
Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő megtagadhatja a
kérelem alapján történő intézkedést, ha
 egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti
jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

13.3 Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy
közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

14. Alkalmazott jogszabályok
A Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:
 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: „Infó törvény”),

Femina Fortis Sportegyesület – Adatkezelési tájékoztató – egyesületi tagok számára

Hatálybalépés dátuma: 2018.05.24 Oldal: 7 / 7
 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),
 a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”)

15. Jogorvoslat
Bármely érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is, az
adatkezelő vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon, mely eljárás illetékmentes és
melynek során a bíróság soron kívül jár el.
Az Érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál
Elnök: dr. Péterfalvi Attila,
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Elehetőség: [email protected], +36-1-3911400, www.naih.hu,

Budapest, 2018. május 24.”